දඟකාර සුළඟ...

දඟකාර සුළඟ...
♥ ♥ ඔයා නම් මහම මහා හිතුවක්කාරයෙක්...දඩබ්බරයෙක්... මගේ ලෝකේ මට පාඩුවේ ඉන්න නොදී....හඹා ආව දඟකාර හුළඟක් ඔයා.... ♥ ♥

Tuesday, April 5, 2011

Dinayaka Oba Maa - 6th Lane + lyrics

No comments:

Post a Comment